มากกว่ารัก

slide

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมสื่อการสอน ชื่อสื่อ I’m a box.
นวัตกรรมสื่อการสอน
เรื่อง Prepositions
ชื่อสื่อ I’m a box.
จัดทำโดย นายทวี   เนื่องอาชา  โรงเรียนพิมลวิทย์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร
งบประมาณจัดทำ  200 บาท
วิธีการใช้
                1. สอนคำศัพท์ in , on , under , behind , next to
                2. อธิบายความหมายของคำศัพท์
                3. ให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่ติดกับสื่อ ออกเสียงและบอกความหมายให้นักเรียนฟัง
                4. สอนประโยค Where is the ............................... ? และบอกความหมายของประโยคที่จะนำไปถาม
                5. ประโยคคำถามจากข้อ 4 ให้ตอบด้วย in / on / under / behind / next to the ............
ตัวอย่างใช้สื่อประกอบการสอน
           - ครูวางดินสอไว้บนกล่องแล้วถามนักเรียนว่า Where is the pencil ?
                - ดินสออยู่บนกล่องให้ตอบว่า  The pencil is on the box.
                - ดินสออยู่ในกล่องให้ตอบว่า  The pencil is in the box.
                - ดินสออยู่ใต้กล่องให้ตอบว่า  The pencil is under the box.
                - ดินสออยู่ข้างหลังกล่องให้ตอบว่า  The pencil is behind the box.
                - ดินสออยู่ด้านข้างกล่องให้ตอบว่า  The pencil is next to the box.
ประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมการสอน
                จากการนำสื่อการสอนชุด I’m a box. มาใช้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Prepositions (in, on, under, behind, next to) ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนใจในสื่อการเรียน เพราะสื่อที่ใช้มีความสอดคล้องกับเรื่องและเนื้อหาที่กำลังเรียน มองเห็นภาพความรู้ มุมมองได้อย่างชัดเจน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้น สามารถอ่านออกเสียง บอกความหมายของคำศัพท์ได้ เข้าใจประโยคการถาม/ตอบ บอกตำแหน่งสิ่งต่างๆที่ถามได้ง่ายขึ้น
แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อการสอน
เรื่อง Prepositions
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน่วย My school
รูปแบบ / กิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ Group Process
ตอน / เรื่อง Classroom : in /on /under / behind / next to
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลาเรียน      2        ชั่วโมง
1. สาระสำคัญ                         การบอกตำแหน่งต่าง ๆ ของอุปกรณ์
2. ผลการเรียนที่คาดหวัง       ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ รอบตัว
3. จุดประสงค์การเรียนรู้      
                                1. สามารถถามโดยใช้ Where is the ……….? ได้
                                2. สามารถบอกตำแหน่งสิ่งของได้
                                3. สามารถนำ in , on , under , behind , next to  มาบอกตำแหน่งต่างๆได้
4. เนื้อหา / สาระการเรียนรู้
       เนื้อหาหลัก
                                Presentation        
                : การบอกตำแหน่ง
                                Vocabulary          
                : where , in , on , under , behind , next to
                                Grammars           
                : Where is the ………………...? ( คำนาม )
: in  / on / under / behind / next to the … ( คำนาม )
5. กิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้
                Presentation
                                - เกม Sit down / Stand up / Point to the ………………
                                - สอนคำศัพท์ใหม่ in / on / under / behind / next to / where
                                - ชูบัตรคำขึ้น แล้วถามว่า What’s this ? และถามถึงความหมายของคำศัพท์
                                - ชูบัตรคำขึ้นทีละแผ่นออกเสียงให้นักเรียนอ่านตาม
                                - อธิบายความหมายของคำศัพท์ที่ชูขึ้น
                                - สอนประโยค Where is the …………..? ให้นักเรียนอ่านตาม
                                - บอกความหมายของประโยค โดยเติมคำนามที่จะหาตำแหน่งสิ่งของนั้นๆ เช่น Where   is   the   book?
                                - ประโยคคำตอบบอกตำแหน่งโดยใช้
             in / on / under / behind / next to the ……………
  - ทุกคนอ่านออกเสียงตามครู
                                - ครูวางปากกาบนกล่องแล้วถามนักเรียนว่า Where  is  the  pen?
                                - อยู่บนกล่อง ใช้  on  the  box.
                                - อยู่ในกล่อง ใช้   in  the  box.
                                - อยู่ใต้กล่อง  ใช้   under  the  box.
                                - อยู่ด้านหลังใช้  behind  the box.
                                - อยู่ถัดไป ( อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือขวา )ใช้  next to the box.
                Practice
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
- แสดงภาพประกอบ และถามแต่ละกลุ่มว่า Where is the …..?
                        ( เติมคำนามของที่มองเห็นตามภาพ )
Production
- ทำ Worksheet
- ช่วยกันสรุปเนื้อหาการใช้ in / on / under /behind / next to
6. กิจกรรมต่อเนื่อง
                การบอกตำแหน่งสามารถเชื่อมโยงกับทุกเนื้อหาที่บ่งบอกถึง Prepositions (คำบุพบท)
7. กระบวนการวัด และประเมินผล
                1. การสังเกต
                                - ความสนใจในการเรียน
                                - การตอบคำถาม
                                - การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
                2. การทำ Worksheet
8. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
                1. บัตรภาพ
                2. บัตรคำ และแถบประโยค
                3. ของจริง เช่น table , desk , box
9. เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
- Grammar Skill : 1
                - Step Out : 1
                - Get Set Go ! : 2
                - A to Z : 1-2
                - Worksheet
10. บันทึกหลังการสอนแผนการจัดการเรียนรู้
                 สรุปผลการเรียนรู้
                                จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนสามารถถาม/ตอบการใช้ประโยค Where is the pen ? The pen is  in/on/under/behind/next to the box. ได้ บอกตำแหน่งสิ่งต่างๆ ที่รอบตัวเองได้ อ่านออกเสียงและรู้ความหมายของคำศัพท์ใน Prepositions  และนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดใน Worksheet ได้ถูกต้อง
            ปัญหา
                                -
            แนวทางแก้ไข
                                -
                 ข้อเสนอแนะ
                                แผนการจัดการเรียนรู้นี้ และสื่อการสอนที่นำมาประกอบ ถ้าเพิ่มเนื้อหาแต่ละระดับชั้นตามความยากง่าย สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้
                                                                                   ลงชื่อ ……….....…………………
                                                                                             ( นายทวี     เนื่องอาชา )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น